مساحت و محیط وحجم اشکال هندسی

مساحت و محیط وحجم اشکال هندسی


مشاهده در ادامه مطلب 


 


 

مساحت و محیط و حجم

مـــربع

1 ) مساحت مـــربع = یـــک ضلع به توان۲
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4

مسـتطیـــــــل
2 )مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2

مثلث

3 )مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) تقسیم بر۲
محیط مثلث = مجموع سه ضلع

ذوزنقه

 ۴ ) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

لوزی

۵) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) تقسیم بر ۲ محیط لوزی = یک ضلع × 4

متوازی الاضلاع
۶) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2

دایره

۷) مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع محیط دایره = عدد پی ( 14/3 ) × قطر

کره

۸( مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به توان سه

بیضی

9 )مجموع دو قطر ضربدر نصف پی=محیط بیضی
10) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3

چند ضلعی منتظم

11) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

مساحت چند ضلعی منتظم =محیط ضربدر نصف سهم

مکعب مستطیل  و  مربع

 12)حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)

هرم
(13 حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم

 

استوانه
(14 مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع
سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده)

منشور
(15 مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

مخروط
16)حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع