شرکت نام چیست؟
شرکت نامه چیست؟
شرکت نام قراردادی است که به صورت کتبی تنظیم میشود و حاوی توافقات انجام شده بین شرکا میباشد. به صورت قانونی تنظیم میگردد و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت میرسد. کلیه فعالیت های شرکت تحت الشعاع این قرار داد میباشد. شرکت نامه نحوه اداره شرکت و .... 
به ادامه مطلب بروید.
 
شرکت نامه نحوه اداره شرکت و اخذ تصمیمات آنی و اصولا رکن اصلی و زیربنای شرکت را تشکیل میدهد.
مفاد شرکت نامه در صورتی قابل تغییر است که مورد موافقت کلیه شرکا باشد.
شرکت نامه باید حاوی موارد زیر باشد:
  • اسم و مرکز شرکت، اسامی شرکا، تاریخ افتتاح شرکت،موضوع فعالیت شرکت، اهداف کلی و مدت شرکت
  • مقررات مربوط به ورود و خروج شرکا
  • میزان سرمایه و سهم الشرکه هر یک از شرکا اعم از نقدی یا غیرنقدی با ذکر نام شرکا
  • مقررات مربوط به تقسیم سود و زیان شرکت
  • سایر نکات و محدودیت های احتمالی که پاسخ آنها مبهم میباشد.